Obchodní podmínky  pro poskytování skupinových kurzů a individuálních lekcí  anglického jazyka

I.  POSKYTOVATEL SLUŽEB
1) Společnost PEKK Consulting s.r.o., IČO 07631961, se sídlem Písková Lhota 261, 294 31  Krnsko (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, jejichž cílem je poskytnout nejvyšší možnou kvalitu služeb v dané oblasti s maximálním zohledněním individuálních potřeb studenta.     

2) Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Studentem a jsou závazné pro obě strany.        


II.  VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1) Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Studentem vzniká odesláním přihlášky, která bude zaslána elektronicky, a zaplacením kurzovného viz bod III. Vyplněním přihlášky a zaplacením kurzovného se předpokládá, že Student souhlasí s obchodními podmínkami. 

2) Pro účely vyloučení pochybností smluvní strany výslovně ujednávají, že Poskytovatel není povinen přihlášku objednatele akceptovat.       


III.  PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Kurzovné se hradí na základě zaslané faktury výhradně převodem na účet Poskytovatele. Číslo účtu Poskytovatele je 2101531651/2010 (Fio banka), variabilní symbol pro platbu kurzovného bude uveden na zaslané faktuře.     

2) Dostane-li se Student do prodlení při plnění závazků, může Poskytovatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.        


IV.  STORNO PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Student může od přihlášení na kurz odstoupit písemnou formou do uplynutí lhůty pro zaplacení kurzovného. Pokud Student stornuje zařazení do výuky po zaplacení kurzovného, bude Poskytovatel účtovat storno poplatek v následující výši: 
- 70% ze zaplacené částky, pokud Student kurz stornoval v první polovině kurzu, 
- 100% ze zaplacené částky, pokud Student kurz stornoval v druhé polovině kurzu. 

2) Ustanovení podle bodu 1) se nevztahuje na případ, kdy Student zruší účast na kurzu po absolvování první lekce písemnou formou před započetím lekce druhé. V tomto případě bude kurzovné vráceno v plné výši jako garance zkušební lekce. 

3) V případě, že budou individuální výuka či kurz po jeho zaplacení zrušeny ze strany Poskytovatele, bude kurzovné vráceno Studentovi v plné výši, pokud byl kurz zrušen před dohodnutým dnem započetí výuky nebo v poměrné výši, pokud kurz již započal, avšak bez nároku na další finanční kompenzace.

4) V případě vrácení kurzovného či jeho části bude tato částka Studentovi zaplacena do 14 dnů od Studentova písemného požadavku nebo oboustranné dohody o zrušení kurzu podle výše uvedených podmínek.       


V.   ZMEŠKANÉ HODINY A NÁHRADA VÝUKY 

Skupinové kurzy

1) Pokud se Student nedostaví na lekci, aniž by se omluvil písemnou formou minimálně 24 hodin před započetím lekce, lekce propadá a Student nemá nárok na její náhradu. 

2) Pokud se Student nedostaví na lekci a omluví se písemnou formou minimálně 24 hodin před započetím lekce, může mu být na základě dohody lekce kompenzována návrhem účasti na paralelním kurzu stejné úrovně, pokud je takový realizován, nebo individuální konzultací v délce 20min. 

3) Student má nárok na nejvíce dvě náhradní lekce v rámci jednoho kurzu. 

4) Student bere na vědomí, že nahrazované hodiny musí být realizovány nejpozději do ukončení zaplaceného kurzu. 

5) Pokud Student vyčerpá nárok na nahrazené hodiny podle bodu 3), nemá na další náhradu lekcí nárok a další lekce mu propadají. 

6) Pokud se Student nemůže dostavovat na lekce dlouhodobě a to výhradně ze závažných zdravotních důvodů, může Poskytovatel udělit výjimku podle bodů 3) a 4) a dohodnout se se Studentem individuálně. 

7) Pokud je výuka zrušena ze strany Poskytovatele, bude nahrazena vždy v předem navrženém termínu po dohodě se Studenty. 

8) Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit výuku bez náhrady, pokud se žádný ze Studentů kurzu nedostaví na výuku do 15min po zahájení lekce.


Individuální kurzy

1) Pokud se Student nedostaví na lekci, aniž by se omluvil písemnou formou minimálně 24 hodin před započetím lekce, lekce propadá a Student nemá nárok na její náhradu. 

2) Pokud se Student omluví minimálně 24 hodin před započetím lekce, má nárok na náhradu lekce na základě dohody s Poskytovatelem. 

3) Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit výuku bez náhrady, pokud se Student nedostaví do 10 minut po započetí lekce. 

4) Student má v případě potřeby nárok na jednu náhradní hodinu na každých 10 lekcí. 

5) Pokud Student vyčerpá nárok na nahrazené hodiny podle bodu 4), nemá na další nahrazené hodiny nárok a další lekce propadají. 

6) Student bere na vědomí, že nahrazované hodiny musí být realizovány nejpozději do ukončení zaplaceného kurzu. 

7)  Pokud se Student nemůže dostavovat na lekce dlouhodobě a to výhradně ze závažných zdravotních důvodů, může Poskytovatel udělit výjimku podle bodů 4) a 5) 

8) Pokud je výuka zrušena ze strany Poskytovatele, bude nahrazena vždy v termínu podle dohody se Studentem.     


VI.  VÝUKA A VÝUKOVÉ MATERIÁLY 

1) Výuka probíhá výhradně v předem domluvených termínech na adrese sídla Poskytovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak. Výuka se standardně nekoná o státních svátcích a období letních prázdnin, pokud není dohodnuto individuálně jinak. O případných změnách ve výce bude Student vždy informován písemně či ústně s předstihem. 

2)  Poskytovatel se zavazuje neměnit lektora kurzu. Ve výjimečných případech může být lektor jednorázově nahrazen.   

3) Výukové materiály pro individuální kurzy budou Studentům doporučeny na základě jazykové úrovně a dohodnutých cílů. Očekává se, 
že Studenti si výukové materiály pořídí na vlastní náklady. 

4) Výukové materiály pro vybrané skupinové kurzy mohou být součástí ceny.               

5) Student bere na vědomí, že materiály poskytnuté Poskytovatelem jsou předmětem duševního vlastnictví a bez jeho souhlasu není oprávněn do těchto práv zasahovat např. šířením nebo rozmnožováním materiálů (a to ani pro svou vlastní potřebu).     


VII.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a zrušení lekcí v případě neuhrazení dohodnutého kurzovného ve lhůtě jeho splatnosti. 

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy se Studentem a zrušení jeho lekcí bez náhrady na vrácení kurzovného v případě, kdy svým chováním závažným způsobem narušuje průběh kurzu, nebo ohrožuje zdraví zaměstnanců, dalších Studentů či majetek Poskytovatele.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb kariérového poradenství

I.  POSKYTOVATEL SLUŽEB

1) Společnost PEKK Consulting s.r.o., IČO 07631961, se sídlem Písková Lhota 261, 294 31  Krnsko (dále jen „Poskytovatel“) poskytuje služby v oblasti kariérového poradenství, jejichž cílem je poskytnout nejvyšší možnou kvalitu služeb v dané oblasti s maximálním zohledněním individuálních potřeb klienta (dále jen „Klient“).     

2) Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem a jsou závazné pro obě strany.        


II.   VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1)  Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká dohodou o spolupráci a zaplacením služby nebo složením zálohy.       


III.   PLATEBNÍ PODMÍNKY

1)  Platby za služby se hradí na základě zaslané faktury výhradně převodem na účet Poskytovatele. Číslo účtu Poskytovatele je 2101531651/2010 (Fio banka), variabilní symbol pro platbu bude uveden na faktuře.    

2) Konzultace mohou být hrazeny na základě dohody buď předem v plné výši, nebo formou zálohy na služby, které budou zúčtovány a dofakturovány po skončení spolupráce.     

3) V případě, že záloha na služby nebo platba v plné výši nebude připsána na účet Poskytovatele den předcházející před dnem první konzultace, Poskytovatel si vyhrazuje konzultace zrušit.        


IV.   STORNO PODMÍNKY

1) Klient může od konzultací odstoupit písemnou formou do uplynutí splatnosti služeb. Pokud Klient stornuje konzultace po zaplacení služby nebo po složení zálohy, bude Poskytovatel účtovat storno poplatek v následující výši: 
- 80% u složených záloh 
- 60% u zaplacení plné ceny na služby

2) V případě, že budou konzultace po zaplacení Klientem zrušeny ze strany Poskytovatele, budou peníze za služby nebo jejich poměrná část vrácena Klientovi do 14 dní od vzniku oprávněného požadavku.      

3) Pokud se Klient nedostaví na konzultace, konzultace propadá bez nároku na náhradu.    

4) Pokud je konzultace zrušena ze strany Poskytovatele, bude nahrazena vždy v dohodnutém termínu.       


V.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1) Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a zrušení konzultací v případě neuhrazení faktury v lhůtě její splatnosti. 

2) Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité odstoupení od smlouvy s Klientem a zrušení jeho konzultací bez náhrady na vrácení peněz v případě, kdy svým chováním závažným způsobem narušuje průběh konzultací, nebo ohrožuje zdraví zaměstnanců, dalších klientů či majetek Poskytovatele.